Cookieverklaring website:

Onze website maakt geen gebruik van cookies of aanverwante technieken. Ook de server log-files van onze service provider worden niet gebruikt of gedeeld voor statistische of andere doeleinden. Wij behouden echter het recht voor om de server log-files achteraf te controleren, indien er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

De aanwezige links naar andere websites vallen niet onder deze cookieverklaring en zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaren van die websites. Wij adviseren om kennis te nemen van hun cookieverklaring en privacyreglement.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd (onderdeel van de afgelegde artseneed, afgeleid van de eed van Hippocrates).Privacy in het algemeen, die van onze patienten in het bijzonder, heeft bij ons altijd de hoogste aandacht gehad. U kunt er op vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn opgeslagen en niet worden gedeeld, anders dan noodzakelijk (zie toelichting hieronder). In het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijn wij verplicht u hierover te informeren. Ons beleid betreffende de persoonsgegevens in onze praktijk wordt beschreven in ons privacyreglement. Dit PRIVACYREGLEMENT kunt u hier in pdf formaat downloaden, of in een uitgeprinte versie in zien, dan wel meekrijgen, in de praktijk.


Toelichting op het privacyreglement

Toestemming. In artikel 5.1 staat dat wij moeten kunnen aantonen dat de patient ons toestemming heeft gegeven tot het verwerken van persoonsgegevens. Dit vereist de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om van iedereen die wij behandelen een toestemmingsformulier aan het pati√ęntendossier toe te voegen. Dit toestemmingsformulier kunt u hier alvast bekijken.

Informatieplicht. In artikel 8 staat omschreven dat u geinformeerd moet worden over een aantal zaken rondom uw persoonsgegevens.
8.a. De tandarts is verantwoordelijk voor de verwerking.
8.b. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u niet van mondzorg voorzien.
8.c. Wij zijn niet verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. U kunt altijd de tandarts aanspreken aangaande zaken omtrent uw persoonsgegevens.
8.d. De gegevens worden verwerkt in een tandartsinformatie systeem op onze computers. Dit systeem is niet benaderbaar van buitenaf om veiligheids risico's te beperken. Bovendien is de ontwikkeling van dit systeem in eigen beheer en zijn wij niet afhankelijk van externe experts die mogelijk inzage zouden kunnen krijgen in uw gegevens.
8.e. Voor medische dossiers is de wettelijke bewaartermijn minimaal 15 jaar.

Het delen van persoonsgegevens. Artikel 12.1 heeft betrekking op de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Dat zijn in eerste instantie de eigen tandarts en de assistentes, maar bij een verwijzing in het kader van uw behandeling ook een andere tandarts of medisch specialist. Bij een verwijzing zal alleen de benodigde informatie die noodzakelijk is voor deze verwezen behandeling worden gedeeld. De patient zal doorgaans het origineel van deze verwijzing zelf meekrijgen en kunnen beoordelen of deze gegevens gedeeld kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij het delen van digitale röntgenopnames, zullen op verzoek van de patient de bestanden rechtstreeks naar de andere tandarts of medisch specialist worden gestuurd, met de mogelijkheid van een kopie ten behoeve van de patient.
Wat betreft het delen van persoonsgegevens met andere instanties (artikel 12.2 en 12.3) het volgende: 12.2. Infomedics (ons factoring bedrijf) en 12.3.b. Zorgverzekeraars ontvangen van ons direct dan wel indirect (via de patient) persoongegevens, waaronder ook medische gegevens. Wij zijn verplicht bij het declareren gegevens omtrent de verrichtingen mee te sturen. Dit zijn medische gegevens. Wij adviseren om kennis te nemen van het privacyreglement van uw Zorgverzekeraar en Infomedics.
12.3.a. Een verzoek om mee te werken aan bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de volkgezondheid hebben wij nog nooit ontvangen. Mocht zo'n onderzoek niet geanonimiseerde gegevens willen verwerken, zouden wij hier ook niet aan meewerken.
Bij artikel 12.3.d kunt u denken aan een situatie na een ongeval, waarbij u de veroorzaker aansprakelijk wilt stellen voor de geleden schade, met tussenkomst van bijvoorbeeld een advocaat.

Recht op inzage, bezwaar, rectificatie en verwijdering. Artikel 5.2. 9 en 10 beschrijven uw rechten.